Дейности

Предучилищно образование

Предучилищното образование в ДГ „Буратино“, се  осъществява при осигурена среда за учене чрез игра, съобразена с възрастовите особености и гарантираща цялостното развитие на детето.

Децата придобиват съвкупност от  компетентности – знания, умения, отношения, необходими за успешното им преминаване към училищното образование по образователни направления:

Български език и литература

Околен  свят

Математика

Изобразителни изкуства

Конструиране и технологии

Музика

Физическа култура

Дейностите, провеждани с децата в детската градина, гарантират:

  • Физическо, духовно и социално развитие
  • Приобщаване към националните традиции и културни ценности
  • Индивидуална помощ, съобразно специфичните детски потребности
  • Развитие на дарбите, умствените и физически способности
  • Пълноценна подготовка на децата за училище