Информация

                 Добре дошли в Детска градина „ Буратино“


    ДГ  „Буратино” е институция в системата на предучилищното и училищното образование, в която се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца от двегодишна възраст до постъпването им в първи клас в съответствие с държавния образователен стандартза предучилищното образование. . Организацията на предучилищното образование е целодневна..Детската градина създава всички условия за стимулиране разностранното и безгранично обогатяване на всички аспекти от детския живот, дава възможност на детето да се самоутвърждава, да проявява своята свободна инициатива, нарастваща компетентност и творческа сила.

   Нашето водещо начало е принципно „Дворец на мечти и царство на игри”.

    ДГ „Буратино“  осъществява своята дейност въз основа на принципа на автономията и в съответствие с нормативните актове като:

1.определя  свои политики за развитието си в съответствие със законите на страната;

2.урежда устройството и дейността си в правилник в съответствие със ЗПУО и подзаконовите актове по прилагането му;

3.избира организацията, методите и средствата на обучение за осигуряване на качествено образование;

4.определя свои символи и ритуали в съответствие с  принципите на националната идентичност и култура

В И З И Я – ИЗГРАЖДАНЕ НА КОНКУРЕНТНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА , В КОЯТО ДЕТЕТО ДА СЕ РАЗВИВА И   УСЪВЪРШЕНСТВА

М И С И Я – ПОДПОМАГАНЕ ИЗГРАЖДАНЕТО НА КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ , ОРИЕНТИРАНИ КЪМ ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА ДЕТЕТО 

ЦЕЛ : ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КАЧЕСТВЕНО  И ОТГОВАРЯЩО НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ  ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

    Детската градина  се посещава от 23 деца ,които са в една разновъзрастова група.
Екипът на ДГ “Буратино” непрекъснато повишава своята квалификация в съответствие с европейските изисквания и съвременните тенденции в предучилищното възпитание.
ДГ е с много добра  материална база,  обзаведена с удобни,  цветни мебели, които провокират творческо въображение и креативност.  Дворното място е със затревени площи, широколистни и иглолистни дървета, декоративни храсти, оформени тротоарни пътеки .Това дава възможност за пряк и непосредствен контакт на децата с природата.
Оформеният и подреден просторен двор е най- подходящото място за запознаване на децата със заобикалящата ги природна среда , за наблюдение на природни явления – дъжд, сняг, слана и т. н. и участие с труд за създаване и опазване на красотата около себе си.

    В  Детска Градина “Буратино” детето открива:

• Един неповторим свят.
• Уютна, спокойна и близка до семейството среда.
• Учител – предпочитан приятел, съветник, партньор.
• Приятели.
    Творческият ентусиазъм и любовта към децата превръщат детска градина “Буратино” в желана територия!